Friday, May 31, 2013

Magandang Umaga Po - K-12 Song Mother Tongue Based Multi-lingual Education

Subject: MTB MLE Tagalog Grade 2
Layunin: Nagagamit nang wasto ang mga pagbati at magagalang na pananalita ayon sa sitwasyon.

Tune: Paru-parong Bukid
Lyrics
Magandang Umaga Po
Mahal naming guro
Kami'y bumabati
Magandang umaga po
Kami'y nakahandang
Magbasa't magsulat
Buong pusong bumabati
Magandang umaga po.

Ref: K-12 Mother Tongue Based Multi-lingual Education Teacher's Guide (Tagalog) p. 2
 
Magandang Umaga Po Karaoke

No comments:

Post a Comment

Math Interactive Whiteboard Resources