Google+ Badge

Wednesday, August 8, 2012

Timbre (Tinig ng mga Babae at Lalaki) - Interactive Music Lesson Module

Ang timbre ay isa sa mga elemento ng musika. Ito ay tumutukoy sa uri ng tunog o tinig.
Ang tinig ng mga mang-aawit ay nahahati sa apat: dalawa para sa babae at dalawa para sa lalake.
Ang tinig ng mga babae sa pag-awit ay tinatawag na soprano o alto. Ang soprano ay tinig na mataas at may kaliitan, samantalang ang alto ay mababa at may kalakihan.
Ang dalawang uri ng tinig ng mga lalaki ay ang tenor at baho.
Ang tenor ay mataas at medyo matinis.Ang baho naman ay mababa, malaki at kung minsan ay dumadagundong.
Watch this video first before doenloading the file.
Ang uri ng tinig ay nag-iiba dahil sa pagbabago ng mga sangkap ng katawan sa pagbibinata o pagdadalaga. Ang tinig ng mga bata ay mataas at maaaring isama sa soprano o alto. Kapag ang mga lalaki ay sumapit na sa wastong gulang, ang kaniyang tinig ay lalaki at lalalim at magkakaroon na siya ng kakayahang umawit ng mabababang himig para sa baho.
Download Timbre (Tinig ng mga Babae at Lalaki) - Interactive Music Lesson Module in Flash (swf)

No comments:

Post a Comment

Math Interactive Whiteboard Resources